Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Księgi rachunkowe, zwane też jako pełne księgi, uwzględniają zarówno zapisy księgowe, uporządkowane chronologicznie oraz wykazujące obroty i salda, a także wykazy aktywów danej firmy. Księga rachunkowa składa się z dziennika, który służy do zapisywania wszystkich danych o dokonywanych operacjach gospodarczych, księgi głównej, w której zapisuje się wszelkie operacje gospodarcze. Na księgę rachunkową składa się także księga pomocnicza, służąca jako uzupełnienie zapisów w księdze głównej, zestawienie wszystkich obrotów i sald oraz wykazy aktywów oraz pasywów. Aby móc wykonywać usługowe prowadzenie ksiąg należy posiadać certyfikat księgowego – z wyjątkiem doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno odbywać się w sposób rzetelny, na bieżąco, bezbłędnie oraz sprawdzalnie, aby możliwe było stwierdzenie poprawności jej wpisów. Księgi rachunkowe przechowuje się w okresie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Usługowe prowadzenie ksiąg należy do działalności gospodarczej, pod kątem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Ciekawostką jest to, że jeżeli firma znajduje się na terenie Polski, to księga rachunkowa musi być prowadzona na terenie badanej jednostki zobowiązanej do jej prowadzenia, także w języku polskim.

Kto powinien prowadzić księgi rachunkowe?

Dzięki ustawie z dnia 29 września 1994 roku, dotyczącej zasad prowadzenia ewidencji w jednostkach gospodarczych – udało się wskazać obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Większość właścicieli firm decyduje się na usługowe przeprowadzenie ksiąg rachunkowych. Prowadzenie pełnej księgowości w postaci ksiąg rachunkowych spotkamy w takich jednostkach jak: spółki handlowe i cywilne, osoby fizyczne, których przychody netto za sprzedaż wszystkich produktów w aspekcie finansowym w ubiegłym roku wynosiły co najmniej równowartość dwóch milionów euro, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, a także gminy, powiaty i województwa. Wyżej wymienione jednostki posiadają obowiązek prowadzenia ewidencji w formie księgi rachunkowej.

Usługowe prowadzenie księgi rachunkowej

Usługowe prowadzenie księgi odbywają się na podstawie zasad prawnych. Wszystkie zebrane informacje zawarte w księgach rachunkowych powinny być uporządkowane w sposób chronologiczny, według dokonywanych transakcji gospodarczych. Usługowe prowadzenie księgi rachunkowej powinno być wykonywane na bieżąco. Wpisy można uznać za bieżące, jeśli zapisy w księgach rachunkowych zostały dokonane tego samego dnia, kiedy miało miejsce dane zdarzenie, przygotowanie zestawień wszystkich obrotów i sald kont danego podmiotu do piętnastego dnia następnego miesiąca. Możliwe jest przygotowanie sprawozdań finansowych na podstawie istniejących wpisów. Należy pamiętać, że księgi rachunkowe należy prowadzić w sposób systematyczny i uporządkowany. Wszystkie dane zawarte w księdze powinny być tak stworzone, aby można było odróżnić ocenę sytuacji majątkowej z kondycją finansową danego przedsiębiorstwa. Dane te powinny zawierać takie informacje jak: stan środków pieniężnych oraz stan majątkowy, zobowiązania, należności, aktualne kredyty, przychody, a także koszty ich pozyskania. Wszystkie pozytywne zyski i negatywne straty oraz inne informacje, które potrzebne są do określenia jakże ważnej sytuacji finansowej danej jednostki.

Księgi rachunkowe