Zawiadamiam, że został rozstrzygnięty Konkurs na nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Termin składania Ofert upłynął dnia 31.10.2019 r. o godz. 16.00. Do tego terminu wpłynęła jedna Oferta, złożona przez Fundację Przyjaciele Szkoły w Książenicach nr zgłoszenia: PP/41735.2019 z 2019-10-31.

Komisja Konkursowa, uwzględniając wyniki oceny formalnej i merytorycznej przedmiotowej Oferty, rekomenduje do pełnienia funkcji Partnera i współpracy z gminą Grodzisk Mazowiecki przy realizacji projektu Fundację Przyjaciele Szkoły w Książenicach nr zgłoszenia: PP/41735.2019 z 2019-10-31, jednakże z uwagi na niską ocenę merytoryczną Oferty, Gmina zastrzega sobie na etapie formułowania umowy partnerskiej prawo do negocjowania z wyłonionym podmiotem ostatecznego zakresu i formy projektu oraz udziału Partnera w tym projekcie.

Podpisanie umowy partnerskiej nastąpi w przypadku osiągnięcie porozumienia stron negocjacji, pod warunkiem znalezienia rozwiązań zapewniających rzeczywiste potrzeby mieszkańców Gminy, dających szansę na pozyskanie dofinansowania i właściwe rozliczenie projektu oraz satysfakcjonujących zaangażowane strony.

Szczegóły na stronie BIP pod adresem: http://bip.grodzisk.pl/a,32799,rozstrzygniecie-konkursu-na-nabor-partnera-do-realizacji-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020.html