Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Kobieta przy komputerze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim realizuje projekt „MAŁY KROK- WIELKI SUKCES”. Projekt realizowany w latach 2019-2022 w ramach Funduszy Europejskich Oś Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem projektu jest reintegracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki.

W projekcie będzie brało udział 24 osoby, po 8 osób w każdej edycji projektu. Grupą docelową projektu są kobiety zagrożone wykluczeniem społecznych oraz zawodowym, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby biorące udział w projekcie będą objęte różnymi działaniami aktywizacyjnymi. W ramach reintegracji społecznej odbywać się będą spotkania indywidualne ze specjalistami, terapia psychologiczna, spotkania grupowe ze specjalistami, warsztaty psychologiczne, warsztaty zmiany wizerunku, warsztaty rozwoju osobistego. Natomiast w ramach reintegracji zawodowej uczestniczki projektu będą mogły skorzystać ze spotkań z Jobcoach, kursów zawodowych oraz stażu spełniającego standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży.

Całkowity koszt projektu to  336 000,00 zł.

Pierwsza rekrutacja do projektu rozpoczęła się w październiku 2019r, obecnie rozpoczyna się nabór do drugiej edycji, a prowadzi ją Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Tam również można uzyskać szczegółowe informacje. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Plakat informujący o projekcie Mały Krok - Wielki Sukces