Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

herb Grodziska Mazowieckiego

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

w dniu 25 listopada 2020 roku (środa) o godz. 17.00 która odbędzie się w trybie zdalnego obradowania z wykorzystaniem kanałów teleinformatycznych, z następującym porządkiem dziennym obrad:

 1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (uchwała)
 4. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (uchwała)
 5. Ustalenie podstawy naliczania podatku rolnego w 2021 roku (uchwała)
 6. Przyjęcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grodzisk Maz. w 2021 roku (uchwała)
 7.  Przyjęcie „Programu współpracy gminy Grodzisk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.” (uchwała)
 8. Przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodzisk Maz. oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała)
 9. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Grodziska Mazowieckiego (uchwała)
 10. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej (uchwała)
 11. Określenie przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest gmina Grodzisk Maz. udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (uchwała)
 12. Przyjęcie „Strategii rozwoju Elektromobilności dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2019-2040” (uchwała)
 13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (Książenice)(uchwała)
 14. Wyrażenie zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości gruntowej (ul. J. Kilińskiego) (uchwała)
 15. Uchwalenie m.p.z.p. dla części wsi Kozerki w rejonie ul. Merkurego w gminie Grodzisk Maz. (uchwała)
 16.  Zmiany uchwały Nr 211/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3, zmienionej uchwałą Nr 340/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r., uchwałą Nr 643/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. oraz uchwałą Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2019 r.(uchwała)
 17. Uchwalenie m.p.z.p. dla części terenu miasta Grodzisk Maz. Jednostka B3 Etap V (uchwała)
 18. Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Maz. (uchwała)
 19. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.
 20. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 21. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

      /-/ Joanna Wróblewska

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf dostępne są w  www.bip.grodzisk.pl   w zakładce Rada Miejska –Sesje Rady Miejskiej – Porządek obrad – VIII kadencja – poprzez kliknięcie w odpowiednim punkcie porządku obrad.