Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Posiedzenie rady

Na podstawie art. 15zzxustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 24 lutego 2021 roku (środa) o godz. 17.00, która odbędzie się w trybie zdalnego obradowania z wykorzystaniem kanałów teleinformatycznych, z następującym porządkiem dziennym obrad:

 1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Zwolnienie i zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń́ na sprzedaż̇ napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok 2021 (uchwała)
 4. Określenie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Grodzisk Maz. na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (uchwała)
 5. Przyjęcie programu „Grodziska Karta Mieszkańca” (uchwała)
 6. Przyjęcie Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Grodzisk Maz. na lata 2021-2023 (uchwała)
 7. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Maz. na lata 2021-2025 (uchwała)
 8. Uchwalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Maz. (uchwała)
 9. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego (uchwała)
 10. Przekształcenie Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Grodzisku Maz. poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego (uchwała)
 11. Przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 4  im. Józefy Joteyko w Grodzisku Maz. poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego Nr 6 w Natolinie (uchwała)
 12. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego Nr 5 (uchwała)
 13. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego Nr 4 (uchwała)
 14. Przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Maz. poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego Nr 1 (uchwała)
 15. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Maz. (uchwała)
 16. Przesłanie petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia (uchwała)
 17. Przejęcie przez gminę Grodzisk Maz. od Powiatu Grodziskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1503W na odcinku od skrzyżowania z DW719 (ul. Królewską) do przejścia dla pieszych na wysokości działki nr 32/4 obr.004 w Grodzisku Maz. (uchwała)
 18. Przejęcie przez gminę Grodzisk Maz. od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią dróg wojewódzkich: nr 579 na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja (od km 37+764) do skrzyżowania z ul. Królewską (do km 38+460) oraz nr 719 na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej (od km 34+703) do skrzyżowania z ul. Okulickiego (do km 35+264) w Grodzisku Maz. (uchwała)
 19. Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Grodzisk Maz. na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 rok (uchwała)
 20. Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodzisk Maz.(uchwała)
 21. Wybór metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (uchwała)
 22. Przejęcie wykonywania zadań w zakresie zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym – gminnym zabudowanych/przebudowanych przez GDDKiA w ramach inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 odc. D” na terenie gminy Grodzisk Maz. (uchwała)
 23. Utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” (uchwała)
 24. Przyjęcie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” (uchwała)
 25. Wyrażenie zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej w Książenicach (uchwała)
 26. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Grodzisku Maz. przy ul. Mickiewicza (uchwała)
 27. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Chrzanowie Dużym (uchwała)
 28. Wyrażenie zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej w Grodzisku Maz. przy ul. Malczewskiego (uchwała)
 29. Uchwalenie m.p.z.p. dla części terenu miasta Grodzisk Maz. przy ul. Słowackiego i ul. Wesołej (uchwała)
 30. Uchwalenie m.p.z.p. dla części terenu miasta Grodzisk Maz. Jednostka D1 – etap IV (uchwała)
 31. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Chlebnia i Natolin – przy Obwodnicy (uchwała)
 32. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.
 33. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 34. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
 35. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf dostępne są w www.bip.grodzisk.pl w zakładce Rada Miejska –Sesje Rady Miejskiej – Porządek obrad – VIII kadencja – poprzez kliknięcie w odpowiednim punkcie porządku obrad.