Zdjęcie z posiedzenia Rady Miejskiej

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 26 maja 2021 roku (środa) o godz. 17.00 , która odbędzie się w trybie zdalnego obradowania z wykorzystaniem kanałów teleinformatycznych, z następującym porządkiem dziennym obrad:

 1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Uchwalenie zasad i warunków używania herbu oraz flagi Gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała)
 4. Wyrażenie zgody na użycie herbu Gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała)
 5. Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała)
 6. Zmiana uchwały 455/2021 z 24.02.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Maz. (uchwała)
 7. Wyrażenie zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Błonie dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Maz. z obszarem gminy Błonie (uchwała)
 8. Ustalenie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego (uchwała)
 9. Wyrażenie zgody na nabycie części zabudowanej nieruchomości gruntowej (w Szczęsnym) (uchwała)
 10. Wyrażenie zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości gruntowej (ul. Jarzębinowa 11/4) (uchwała)
 11. Wyrażenie zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości gruntowej (ul. Jarzębinowa11/5) (uchwała)
 12. Wyrażenie zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości gruntowej (ul. 11 Listopada, ul. L. Zondka, ks. M. Tokarzewskiego) (uchwała)
 13. Wyrażenie zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości gruntowej (Opypy ul. Morwowa) (uchwała)
 14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej (ul. Okopowa)
 15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej (ul. Suwalska)
 16. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej (Natolin) (uchwała)
 17. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej (ul. Orla) (uchwała)
 18. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej (ul. Grunwaldzka) (uchwała)
 19. Odmowa nadania nazwy rondu w mieście Grodzisk Maz. (uchwała)
 20. Zmiana uchwały 317/2016 z 24.02.2016 i kolejnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w gminie Grodzisk Maz. (uchwała)
 21. Uchwalenie m.p.z.p. dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w gminie Grodzisk Maz.- Etap II Obszar 2A, Obszar3B, Obszar4, Obszar 5 (uchwała)
 22. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Tłuste w gminie Grodzisk Maz. (uchwała)
 23. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.
 24. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 25. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

      /-/ Joanna Wróblewska

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf dostępne są w www.bip.grodzisk.pl w zakładce Rada Miejska –Sesje Rady Miejskiej – Porządek obrad – VIII kadencja – poprzez kliknięcie w odpowiednim punkcie porządku obrad.