Urząd miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa)
o godz. 17:00 w willi Niespodzianka w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 12, z następującym porządkiem dziennym obrad:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z 25.05.2022r.
3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2021 rok.
4. Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok.
5. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego (uchwała).
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok (uchwała).
7. Udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok (uchwała).
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała).
9. Zmiana uchwały budżetowej na 2022 rok (uchwała).
10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego (uchwała).
11. Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała).
12. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała).
13. Wyrażenie zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej (Kady działka nr 76/7) (uchwała).
14. Wyrażenie zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej (Kady działka nr 76/6 oraz 76/8) (uchwała).
15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej (ul. Dolna).
16. Wyrażenie zgody na obciążenie służebnością przesyłu gminnej nieruchomości gruntowej (Radonie) (uchwała).
17. Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała).
18. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki (uchwała).
19. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości i Jarzębinowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki (uchwała).
20. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Książenice w rejonie ul. Mazowieckiej Obszar 1 i Obszar 2 w Gminie Grodzisk Mazowiecki (uchwała).
21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego (uchwała).
22. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.
23. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
24. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
25. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska


Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf dostępne są w www.bip.grodzisk.pl w zakładce Rada Miejska –Sesje Rady Miejskiej – Porządek obrad – VIII kadencja – poprzez kliknięcie w odpowiednim punkcie porządku obrad.