W dniu 28 lipca 2021 r. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Komend Powiatowych Policji podległych Komendantowi Stołecznemu Policji przeprowadzą kolejne działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Głównym celem tych działań jest zmniejszenie zagrożenia wypadkami spowodowanymi przez nadmierną prędkość.

Prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem drogowym i egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego - w tym określonych limitów prędkości - stanowi jedno ze strategicznych zadań Policji.    

Z prowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednoznacznie wynika, że niedostosowanie prędkości do panujących warunków to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Z uwagi na powyższe, do zaplanowanych działań prewencyjno-kontrolnych zostanie skierowana maksymalna liczba funkcjonariuszy stołecznego garnizonu wyposażonych w przyrządy kontrolno-pomiarowe, a także elektroniczne urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Działania „Kaskadowy pomiar prędkości” polegają na tym, że kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez policyjne patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.

Przypominamy, że konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego, w tym przekraczania dopuszczalnej prędkości ponoszą nie tylko kierujący, ale również inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy mogą być ofiarami tego typu zachowań.