Debaty o bezpieczeństwie w Milanówku: Policja i mieszkańcy podjęli dialog
W sercu naszego miasta, wczoraj po południu, odbyło się ważne wydarzenie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Zgromadziło ono przedstawicieli lokalnych władz, policji oraz społeczności lokalnej, aby wspólnie dyskutować o aktualnych wyzwaniach i planach na przyszłość w kontekście ochrony publicznej. Spotkanie to było okazją do podzielenia się doświadczeniami i wnioskami, które mają przyczynić się do budowania bezpieczniejszego środowiska dla nas wszystkich.
  1. Debaty społeczne skupione na bezpieczeństwie odbyły się w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  2. W dyskusjach uczestniczyli m.in. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Burmistrz oraz przedstawiciele Straży Miejskiej.
  3. Poruszono tematy dotyczące działania miejskiego monitoringu, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nowych form oszustw.
  4. Mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje obawy i sugestie dotyczące lokalnych zagrożeń.

Wczorajsze spotkanie w budynku Urzędu Stanu Cywilnego zgromadziło kluczowych przedstawicieli władz i służb, w tym I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz., mł.insp. Krzysztofa Domerackiego, oraz Komendanta miejscowego Komisariatu Policji, podkom. Dariusza Domasiewicza. Obecni byli również Burmistrz Piotr Remiszewski, Komendant Straży Miejskiej Wojciech Wiśniewski wraz z zastępcą Mariuszem Pytlińskim, radni oraz mieszkańcy, co świadczy o dużej skali zaangażowania społeczności lokalnej w kwestie bezpieczeństwa.

Podczas debaty ewaluacyjnej omówiono działania podjęte przez policję w odpowiedzi na zagrożenia zgłoszone w poprzednich miesiącach. Była to także okazja, aby przedstawić wyniki dotychczasowych działań oraz plany na przyszłość. Następnie, w ramach debaty inicjującej, zaprezentowano stan bezpieczeństwa na terenie miasta, opierając się na danych z całego ubiegłego roku. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom naniesionym na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także programowi „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda”.

W trakcie spotkania mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich obaw i sugestii, co do bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Wiele uwagi poświęcono kwestiom związanym z miejskim monitoringiem oraz bezpieczeństwem na drogach. Społeczność lokalna wyraziła zainteresowanie działaniami prewencyjnymi i współpracą z policją w celu zapewnienia większego poczucia bezpieczeństwa.

Spotkanie było także okazją do zapoznania się z przygotowanymi materiałami profilaktycznymi, które miały na celu edukację mieszkańców w zakresie zapobiegania kradzieżom, włamaniom oraz nowym formom oszustw. Policjanci z uwagą przyjęli informacje od mieszkańców, które będą wykorzystane do planowania kolejnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Zapowiedziano, że wnioski i efekty tych działań zostaną przedstawione podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej, do której mieszkańcy zostaną ponownie zaproszeni.


Na podstawie: Policja Grodzisk