Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

herb Grodziska Mazowieckiego

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

w dniu 31 marca 2021 roku (środa) o godz. 17.00, która odbędzie się w trybie zdalnego obradowania z wykorzystaniem kanałów teleinformatycznych, z następującym porządkiem dziennym obrad:

 1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Zarządzenie wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach Janinów, Mościska, Kłudzienko na terenie gminy Grodzisk Maz. (uchwała)
 4. Rozpatrzenie petycji (uchwała)
 5. Wyrażenie zgody na użycie herbu Grodziska Mazowieckiego (uchwała)
 6. Stanowisko w sprawie podziału środków unijnych w Umowie Partnerstwa na lata 2021-2027 realizowanych w ramach polityki spójności (uchwała)
 7. Wyrażenie zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E-usługi- Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formie zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużenia się epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (uchwała)
 8. Przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodzisk Maz.. oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała)
 9. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Maz. w 2021 roku (uchwała)
 10. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Maz. na lata 2021-2025 (uchwała)
 11. Wyrażenie zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej w Kraśniczej Woli (uchwała)
 12. Wyrażenie zgody na zbycie lokali w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Batorego 23A (uchwała)
 13. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej (uchwała)
 14. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej przy ul. Dolnej (uchwała)
 15. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej przy

ul. Na Laski (uchwała)

 1. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej w miejscowości Szczęsne ul. Orla -umowa 11/2018 (uchwała)
 2. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej w miejscowości Szczęsne ul. Orla – umowa 12/2018 (uchwała)
 3. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Maz. (Chrzanów Mały ul. Bakaliowa) (uchwała)
 4. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Maz. (Chrzanów Mały ul. Cukierkowa) (uchwała)
 5. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Maz. (Radonie ul. Szumiących Drzew) (uchwała)
 6. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.
 7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 8. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

      /-/ Joanna Wróblewska

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf dostępne są w  www.bip.grodzisk.pl   w zakładce Rada Miejska –Sesje Rady Miejskiej – Porządek obrad – VIII kadencja – poprzez kliknięcie w odpowiednim punkcie porządku obrad.